از قدمت و تاریخ تبریز همه مطلع هستیم. تبریز شهر بزرگ و با تمدنی که از دیرباز به دلیل پروراندن انسان های بزرگ و عالم معروف بوده.

مدت ها قبل مطلبی برایتان گذاشتم با نام "تبریز شهر اولین ها"

برای خود من هم جالب بود که چرا تبریز با این نام به شهرت رسیده است.

بعد از تحقیق به مواردی برخورد کردم که شما هم اگر دوست دارید بدانید به ادامه مطلب مراجعه کنید


تبریز شهر اولین ها